Udělování licencí Creative Commons

§ 1
Působnost obchodních podmínek

1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi nositeli práv k předmětům ochrany, uživateli předmětů ochrany a nezávislým správcem práv v souvislosti s udělováním licencí Creative Commons prostřednictvím Databází předmětů ochrany zpřístupněnými na cc.copymarket.cz/

§ 2
Výklad pojmů

1. Nezávislým správcem práv se rozumí společnost Nezávislý správce práv, s.r.o., Bráfova tř. 770/52, Třebíč, IČ: 04883730, která byla založena za účelem provádění činnosti nezávislého správce práv dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Jedná se o speciální subjekt, který je oprávněn na komerčním základě poskytovat obdobné služby jako kolektivní správci, tedy jednoduchým způsobem zajistit udělování licencí uživatelům.

2. Databáze předmětů ochrany je souhrnný název zahrnující dílčí Databáze předmětů ochrany, kterými jsou:

 • Databáze autorských děl
 • Databáze uměleckých výkonů
 • Databáze záznamů
 • Databáze vysílání
 • Databáze databází

3. Licencí Creative Commons (dále jen „CC“) se rozumí oprávnění konkrétní předmět ochrany užít předepsaným způsobem, za předepsaným účelem a v předepsaném rozsahu. Rozsah oprávnění jednotlivých licencí CC je popsán v § 3 těchto obchodních podmínek.

4. Nositelem práv se rozumějí:

 • autoři, výkonní umělci, výrobci zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu, vysílatel, pořizovatel databáze
 • dědici autorských práv nebo práv související s právem autorským
 • nakladatelé
 • zaměstnavatelé vykonávající práva k zaměstnaneckým dílům a uměleckým výkonům
 • osoby, které svědčí výhradní licence
 • společní zástupci výkonných umělců
 • spoluautoři zastupující ostatní spoluautory
 • osoby oprávněné udělovat podlicence k užití předmětu ochrany na základě licenčního oprávnění

5. Uživatelem se rozumí osoba, která užívá předměty ochrany na základě licencí CC.

6. Objednatelem se rozumí osoba, která výběrem z Databáze předmětů ochrany získává (objednává) licence k užití autorských děl. Objednatel je budoucím uživatelem předmětů ochrany.

§ 3
Rozsah licenčních oprávnění CC

1. BY: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav není třeba zachovávat licenci

2. BY-SA: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav je třeba zachovávat licenci

3. BY-ND: Licence komerční, úpravy předmětů ochrany nejsou možné

4. BY-NC: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav není třeba zachovávat licenci

5. BY-NC-SA: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany jsou možné, u úprav je třeba zachovávat licenci

6. BY-NC-SD: Licence nekomerční, úpravy předmětů ochrany nejsou možné

7. Licence CC je možno prostřednictvím nezávislého správce práv poskytovat časově neomezeně (po dobu trvání práva k předmětu ochrany) nebo na dobu 10 let.

§ 4
Registrace nositele práv pro přístup do Databáze předmětů ochrany

1. Registrace nositele práv pro přístup do Databáze předmětů ochrany probíhá vyplněním elektronického formuláře na adrese http://www.cc.copymarket.cz/register-owner.

2. Po zadání všech registračních údajů nutných k registraci bude nositeli práv vytvořen účet, přiděleno mu přihlašovací jméno a heslo. Zároveň mu bude na e-mail zaslána Žádost o přístup do Databáze předmětů ochrany nabízených pod licencemi CC, která je generována automaticky z údajů, které nositel práv použil při registraci.

3. Nositel práv má povinnost žádost vytisknout, vyplnit a podepsat. Po zaslání řádně vyplněné a podepsané žádosti na adresu nezávislého správce práv, nezávislý správce práv aktivuje účet nositele práv.

4. Po aktivaci účtu nositele práv budou předměty ochrany zadané nositelem práv do Databáze předmětů ochrany zveřejněny a je možno k nim udělit prostřednictvím nezávislého správce práv licence CC.

5. Nositel práv je oprávněn v administraci předmět ochrany zadaný do Databáze předmětů ochrany z této databáze odstranit a licence CC prostřednictvím nezávislého správce práv dále neposkytovat. Dosavadní licence CC udělené prostřednictvím nezávislého správce práv však zůstávají v platnosti.

§ 5
Registrace uživatele pro získávání licenci CC

1. Uživatel může získávat licence CC teprve po registraci. Registrace je zpoplatněna poplatkem 200,-Kč za 1 rok.

2. Registrace uživatele probíhá vyplněním elektronického formuláře na adrese http://www.cc.copymarket.cz/register. Po zadání všech registračních údajů nutných k registraci bude nositeli práv vytvořen účet, přiděleno mu přihlašovací jméno a heslo. Zároveň mu bude na e-mail zaslána výzva k platbě na úhradu registračního poplatku.

§ 6
Udělení licencí CC

1. Zadáním předmětu ochrany v příslušné Databázi předmětů ochrany a přiřazením konkrétní licence CC zmocňuje nositel práva nezávislého správce práv k poskytnutí licence uživateli v rozsahu, v jakém byla zadána do Databáze předmětů ochrany.

2. Nezávislý správce práv je zmocněn k zastupování nositele práv ohledně udělení licencí (uzavírání licenčních smluv) k předmětům ochrany zapsaným od Databáze předmětů ochrany.

3. Zveřejnění předmětu ochrany v příslušné Databázi předmětů ochrany je považováno za nabídku k uzavření licenční smlouvy v rozsahu licenčních oprávnění uvedených v  § 3 těchto obchodních podmínek.

4. K uzavření licenční smlouvy dochází přidáním konkrétní licence ke konkrétnímu předmětu ochrany do košíku a potvrzením uzavření licenční smlouvy. Uživateli je automatizovaně nezávislým správcem práv zasláno potvrzení o uzavření jednotlivých licenčních smluv (udělení jednotlivých licencí), které byly uživatelem prostřednictvím nezávislého správce práv s jednotlivými nositeli práv uzavřeny.

5. Nezávislý správce práv jakožto zástupce nositele práv neodpovídá za škody, které může způsobit nositel práva udělením licencí CC k předmětům ochrany třetím osobám.

§ 7
Ochrana autorského práva

1. Nositel práv je oprávněn přidávat do Databáze předmětů ochrany pouze takové předměty ochrany, u kterých je oprávněn licence CC udělit. Pokud zařadil nositel práv předměty ochrany do Databáze předmětů ochrany nabízených pod licencemi CC neoprávněně, je povinen zaplatit nezávislému správci práv smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý předmět ochrany, který byl zařazen do Databáze předmětů ochrany nabízených pod licencemi CC neoprávněně. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo požadovat náhradu škody jak od nezávislého správce práv, tak od nositelů práv, jejichž předměty ochrany byly neoprávněně zařazeny do Databáze předmětů ochrany nabízených pod licencemi CC.

2. Nezávislý správce práv je oprávněn zrušit účet nositele práv, pokud nositel práv zařadil do Databáze předmětů ochrany nabízených pod licencemi CC předměty ochrany neoprávněně.

§ 8
Ochrana osobních údajů

1. Nezávislý správce práv, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem poskytování licencí Creative Commons k předmětům ochrany.

2. V rámci zpracování osobních údajů jsou zpracovávány osobní údaje o těchto subjektech údajů:

 • Nositelé práv k předmětům ochrany
 • Autoři, výkonní umělci, výrobci záznamů, vysílatelé, pořizovatelé databáze
 • Uživatelé předmětů

3. Osobní údaje autorů, výkonných umělců, výrobců záznamu, vysílatelů, pořizovatelů databáze jsou zpracovávány z důvodu identifikace předmětů ochrany. Jedná se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu s autorským zákonem, neboť se nabízejí licence k užití předmětů ochrany, které byly zveřejněny. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, eventuelně pseudonymu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nabízení licencí.

4. Osobní údaje nositelů práv jsou zpracovávány z důvodu identifikace nositelů práv a udělení licencí CC. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro ochranu autorských práv a práv příbuzných. Osobní údaje nositelů práv jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefon, e-mail. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nabízení licencí CC.

5. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány z důvodu identifikace uživatelů. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro ochranu autorských práv a práv příbuzných. Osobní údaje poskytovatelů licencí jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu registrace k získávání licencí.

6. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně těmito způsoby zpracování: shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, blokování, likvidace, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, doplnění, zpřístupňování, zveřejňování.

7. Poskytnutím osobních údajů při registraci nositele práv a uživatele uděluje nositel práv a uživatel správci osobních údajů souhlas ke zpracování takto poskytnutých údajů k jejich zpracování v rozsahu uvedeném výše.

§ 9
Platnost a změna obchodních podmínek

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne vyhlášení.

2. Nositelé práv a uživatelé mají povinnost se řídit těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, zejména pak autorským zákonem.

3. Změnit tyto Obchodní podmínky je nezávislý správce práv oprávněn pouze s účinností k 1. 1. kalendářního roku, s tím, že změněné obchodní podmínky budou k dispozici na stránkách www.copymarket.cz/CC minimálně od

1. 10. roku předcházejícího. Pokud bude změna těchto Obchodních podmínek vyvolána změnou právních předpisů upravujících obchodování s předměty ochrany (zejména změna autorského zákona, zákona o DPH), nebo v důsledku situace, kdy se nezávislý správce práv stane plátcem DPH, je nezávislý správce práv oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky bezodkladně.

4. Dnem vyhlášení těchto Obchodních podmínek je 1. 12. 2016.